În atenția persoanelor autorizate

Rezultate examen autorizare persoane fizice din 05.06.2019

Anunt examen autorizare 05.06.2019

Proces verbal analiza dosare autorizare din 16.05.2019

Precizari circulara ANCPI 7208

Proces verbal analiza dosare din 13.02.2019

Rezultate examenului de autorizare pentru persoane fizice din 15.02.2019

Rezultate examenului de autorizare pentru persoane fizice din 13.02.2019

Anunt servicii ROMPOS

Adresa 1919 cu privire la intrarea in vigoare a ODG 16_2019

Anunt examen autorizare 15.02.2019

Anunt examen autorizare 13.02.2019

Adresa cu privire la indeplinirea obligatiilor aferente actualizarii datelor inscrise pe certificatele de autorizare

Rezultate examen autorizare 05.09.2018

Proces verbal analiza dosare 05.09.2018

Anunt examen de autorizare 05.09.2018

Proces verbal analiza dosare autorizare 14.08.2018

Adresa cu privire la incheierea conventiilor cu beneficiarii la executarea lucrarilor de specialitate

Examen autorizare 23.05.2018

Proces verbal analiza dosare seedinta 02.05.2018

Consultare publica proiect modificarea si completarea Legii Cadastrului si publicitatii imobiliare nr 7_1996

URGENT!

Adresa cu privire la transmiterea acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

 Anunt privind examenul de autorizare persoane fizice din data de 20.12.2017

PV analiza dosare autorizare sedinta 28.11.2017

Informare privind adresa ANCPI 23175

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoanele fizice din data de 03.08.2017

Anunt privind examenul de autorizare persoane fizice 03.08.2017

Rezultate examen autorizare din 20.07.2017

Rezultate examen autorizare din 19.07.2017

Proces  verbal analiza dosare 20.07.2017

Anunt privind examenul de autorizare din 20.07.2017

Anunt privind examenul de autorizare din 19.07.2017

Proces verbal analiza dosare autorizare sesiune 29.06.2017

Proces verbal analiza dosare autorizare din 15.06.2017

Rezultate examen autorizare din 20.04.2017 și 27.04.2017

Anunt privind proba practica pentru examenul din 20.04.2017

Rezultatele examenului de autorizare din 20.04.2017 proba scrisa

Proces verbal analiza dosare din 20.04.2017

Anunt privind examenul de autorizare din 20.04.2017

Proces verbal analiza dosare 27.03.2017

Adresa clarificari avizare expertize tehnice judiciare

Rezultate examen autorizare din 02.03.2017

Proces verbal analiza dosare 02.03.2017

Anunt cu privire la sistemul de plata epay.ancpi.ro

Anunt privind examenul de autorizare persoane fizice din 02.03.2017

Proces verbal analiza dosare sedinta 09.02.2017

Adresa prelungire termen transmitere propuneri pentru Regulamentul privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice.

Anunț dezbatere din 16 februarie 2017 pe tema Proiectului de regulament de autorizare

Anunt catre persoane juridice autorizate referitor la verificarea situatiei angajatilor persoanelor juridice angajate 

Anunt pfa-pja, propuneri la Proiectul de regulament de autorizare

Adresa catre PFA-PJA privind proiect Regulament autorizare

Proiect Regulament autorizare 20.01.2017

Adresa 364 catre PFA PJA privind masuri migrare date in e-Terra3

Adresa 14219 catre PFA si PJA privind implementare E Terra 3

Anunț cu privire la măsuri aferente implementării aplicației e-Terra 3

Proces verbal analiză dosare ședința din 16.08.201

Adresa cu privire la actualizare - completare date contact

Convocare participare la sedinte de lucru

Convocare sedinta persoane fizice si juridice autorizate 22.07.2016

Modificarea procedurii cu privire la furnizarea înregistrărilor GNSS

Sanctionarea disciplinara a unei persoane fizice autorizate

Sanctiunea disciplinara a unei persoane fizice autorizate din data de 18.05.2016

Sanctiuni disciplinare aplicate unor persoane fizice autorizate

Adresa cu privire la verificarea documentațiilor pentru alocarea numărului cadastral provizoriu, în vederea emiterii titlurilor de proprietate prin reconstituire în baza legilor fondului funciar

Lista privind termenele de eliberare a documentelor si a datelor rezultate din furnizarea serviciilor incepand cu data 15.02.2016

Adresa persoane fizice autorizate absente la sedinta de lucru organizata de OCPI Suceava in data de 18.01.2016

Regulamentul comisiei judetene de fond funciar aprobat prin Hotararea 88/11.09.2015

Informare privind publicarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1340/2015, privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare,receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara

Adresa cu privire la modificare Legii 7/1996 cu privire la emiterea facturilor

Adresă OCPI Suceava 103/23.06.2015 cu privire la specializările Facultăţii de Geodezie din cadrul UTCB Bucureşti

Adresă ANCPI 8961/12.05.2015 cu privire la modul de tarifare pentru solicitările de informaţii

Adresă ANCPI nr. 6933/07.05.2015 cu privire la înregistrarea on-line a cererilor de către persoanele juridice autorizate

Adresă ANCPI nr .6749/04.05.2015 cu privire la aplicarea Ordinului directorului General ANCPI nr. 700/2014, cu modificările si completările ulterioare

Înregistrarea on-line a cererilor

Adresă cu privire la înregistrarea on-line a cererilor

Adresă solicitare propuneri de modificare şi completare a Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014

Adresă cu privire la proiectul de act normativ de modificare şi completare a Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al A.N.C.P.I. nr. 700/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare

Adresă cu privire la înscrierea în cartea funciară a dreptului de concesiune având ca obiect imobile situate în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale

Adresă cu privire la înscrierea în cartea funciară în baza unor acte normative publicate în monitorul oficial

Adresa cu privire la publicarea pe site-ul www.ancpi.ro a expertizelor Camerelor notariale privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile, actualizate 2015

Adresa cu privire la înregistrarea documentațiilor cadastrale la BCPI Suceava

Informare posibilitate transmitere propuneri la Regulamentul de avizare, recepșie și înscriere în cartea funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014

Adresa cu privire la amenajare boxe în subsolul tehnic al blocului

Adresa cu privire la tariful aferent eliberării copiei cărții funciare colective a condominiului

Adresa referitoare la inventariere terenuri retrocedate cu titluri de proprietate

Adresa cu privire la notarea în cartea funciară a contractului de locațiune

Comunicare publicare Ordin al Directorului General al ANCPI nr. 700/2014

Adresa cu privire la radierea notării Convențiilor de fideiusiune și a contractelor de împrumut încheiate în baza Ordonanței de Urgență nr. 69/2010

Adresa cu privire la aplicabilitatea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan (...)

Adresa cu privire la efectuarea formalităților de publicitate imobiliară în temeiul Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare

Adresa cu privire la eliberarea extrasului de carte funciară pentru autentificare în vederea autentificării unui act juridic cu privire la o unitate individuală dintr-un condominiu

Adresa cu privire la punctul de vedere al Ministerului  Finanțelor Publice cu privire l aconținutul certificatului de atestare fiscală necesar în vederea înscrierii în cartea funciară a construcțiilor realizate fără autorizație de construire înainte de 1 august 2001

Adresa cu privire la furnizarea de informații publice referitoare la proprietarii de terenuri

Adresa cu privire la scutirea de plată a serviciilor prestate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară solicitate în vederea exproprierii

Adresa cu privire la proiectul "Realizarea Rețelei Geodezice de Ridicare în intravilanele Unităților Administrativ Teritoriale Comunale(RGRIC)"

Proces verbal de ședință din data de 17.02.2014

Adresa cu privire la efectuarea înscrierilor în cartea funciară în baza unor acte juridice care poartă menţiunea "Conform cu originalul"

Adresa cu privire la aprobarea Precizărilor cu privire la schimbarea categoriei de folosință agricolă în categoria de folosință curți construcții a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii

Adresa cu privire la eliberarea de copii ale cărţilor funciare aflate în arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară

Adresa cu privire la prezentarea "Programului de Master Internaţional în Geomatică"

Informare publicare specificații tehnice pentru lucrările de înregistrare sistematică

Informare publicare Legea 4/2014

Adresa cu privire la intabulearea dreptului de ipotecă având ca obiect dreptul de superficie

Adresa cu privire la comunicarea referatului de completare

Notă de informare cu privire la modificările și completările aduse Legii 165/2013 prin Legea nr. 368/2013 și prin O.U.G. nr. 115/2013

Adresa ANCPI nr. 14393/2013 cu privire la organizarea cursurilor de calificare în meseria de tehnician cadastru funciar topograf

Adresa ANCPI nr. 14884/2013 cu privire la aplicabilitatea art. 20 alin. (2) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată

Adresa ANCPI nr. 14031/2013 cu privire la redepunerea unei cereri

Adresa ANCPI nr. 13415/2013 cu privire la informaţiile necesare la completarea rubricilor aferente tabelului parcelar

Adresa ANCPI nr. 13232/2013 cu privire la radierea din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a unei construcţii

În atenţia persoanelor autorizate - membri în comisiile de inventariere pentru Legea 165/2013 - Ghid pentru completarea anexelor pentru Legea nr. 165/2013

Adresa ANCPI nr. 12925 cu privire la întocmirea documentaţiilor cadastrale la schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din neagricol în agricol

Bilbliografie şi tematică pentru autorizarea în categoria B

Bilbliografie şi tematică pentru autorizarea în categoria C

Bilbliografie şi tematică pentru autorizarea în categoria E

Adresa ANCPI nr. 12070 cu privire la calculul tarifelor de înscriere în cartea funciară a actelor de partaj

Comunicare adresa ANCPI nr. 9913/2013 cu privire la aplicarea prevederilor art. 2 alin (4) din Legea cadastrului și a publicitășii imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare

Adresa cu privire la întocmirea unei documentații pentru un imobil traversat de limita de demarcare între intravilan și extravilan

Adresa cu privire la cuantumul tarifului aferent cererilor ce au ca obiect extindere sau desființare construcții și actualizarea categoriei de folosință, destinație sau alte informații tehnice

Norme de aplicare a Legii nr. 165/2013

Comunicare adresa ANCPI nr. 7275/14.06.2013 cu privire la intabularea în cartea funciară a ipotecii constituite asupra unui bun viitor

Comunicare adresa ANCPI nr. 9391/14.06.2013 cu Decizia nr. 2/2013 privind furnizarea datelor GNSS aferente serviciului ROMPOS-GEO

Comunicare adresa ANCPI nr. 9115/2013 cu privire la acţiunea de actualizare a datelor de contact ale persoanelor fizice/juridice autorizate să realizeze lucrări de specialitate

Sinteza şedinţei cu persoanele fizice autorizate din data de 07.06.2013

Adresa cu privire la procedure de înregistrare a cererii de înscriere în evidenţele de publicitate imobiliară

Comunicare cu privire la depunerea registrului de evidenţă a lucrărilor de specialitate realizate/refuzate

Adresa cu privire la întocmirea registrului de evidenţă a lucrărilor realizate

Referat cu privire la intabularea unei parcele greşit identificată în titlul de proprietate prin număr tarla/parcelă

Adresa cu privire la recepţia planurilor de situaţie necesare emiterii certificatului de urbanism/autorizaţiei de construire

Adresa cu privire la radierea din cartea funciară a dreptului de ipotecă legală şi a interdicţiilor înscrise în favoarea Statului Român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice

Adresa cu privire la radierea dreptului de abitaţie din cartea funciară

Adresa cu privire la înscrierea unui imobil în baza sentinţei civile cu raport de expertiză tehnică

Comunicat cu privire la obligativitatea respectării OPIS-ului aferent documentaţiilor cadastrale recepţionate de OCPI Suceava, descărcaţi conţinutul OPIS-ului actualizat la data de 24.04.2013 de aici

Adresa cu privire la aplicarea dispozițiilor legale cu privire la obligația de plată a tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și de unitățile subordonate

Adresa cu privire la aplicarea unitară a tarifelor

Comunicat cu privire la conţinutul documentaţiilor întocmite în vederea dobândirii dreptului de proprietate în instanţele judecătoreşti

CIRCULARA cu privire la înregistrarea cererilor pentru recepția documentațiilor cadastrale întocmite în cederea dobândirii dreptului de proprietate în instanță

Adresa cu privire la eliberarea de copii din mapa cu înscrisurile care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară

Adresa cu privire la modificarea suprafeţei unui imobil situat în intravilan/extravilan

Adresa cu privire la relaționarea dintre persoanele fizice/juridice autorizate și oficiile teritoriale

Adresa cu privire la modul de întocmire al documentațiilor cadastrale în vederea extinderii unei construcții

Adresa referitoare la intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedura Civila

Suspendare certificat autorizare Padineanu Cristian

Analiza referatelor de completare pentru trimestrul IV 2012

Modalitatea de calcul a tarifului în vederea înscrierii construcţiei

În atenția persoanelor fizice și juridice autorizate - precizări cu privire la anularea identificatorilor cadastrali

Revenire adresa referitoare la modul de completare a datelor referitoare la seria persoanei fizice autorizate în aplicația GenerareCP

Modalitate configurare aplicație GenerareCP pentru realizarea update-urilor

Descărcați formularul tipizat pentru solicitarea informațiilor

Precizări referitoare la recepția planurilor topografice necesare realizării PAC pentru rețele electrice/gaz

Navigation