Autorizati

Domeniul de competenţă al persoanelor autorizate

      În conformitate cu Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale altui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul nr. 107/29-04-2010 a Directorului general al ANCPI,

 

 

Autorizarea persoanelor fizice se solicită şi se acordă pentru una dintre categoriile A, B, C, D ori E.

 

 

 Persoanele fizice autorizate în categoria A pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:

 

a)proiectarea şi realizarea reţelelor de sprijin pentru lucrările de specialitate;

b)proiectarea şi realizarea lucrărilor de cadastru general;

c)realizarea şi actualizarea hărţilor;

d)întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor şi proiectelor din domeniul construcţiilor, al urbanismului, al amenajării teritoriului, delimitarea unităţilor-administrativ teritoriale;

e)executarea măsurătorilor necesare realizării sau actualizării sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate;

f)întocmirea documentaţiilor topografice privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii;

g)executarea măsurătorilor şi a lucrărilor tehnice necesare întocmirii documentaţiilor privind exproprierea pentru utilitate publică;

h)proiectarea şi realizarea reţelelor de îndesire pentru lucrări de specialitate;

i)trasarea şi materializarea pe teren a limitelor imobilelor şi a construcţiilor;

j)întocmirea planurilor de amplasament şi delimitare;

k)întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local;

l)întocmirea planurilor parcelare;

m)întocmirea documentaţiilor de scoatere sau reintroducere din circuitul agricol a terenurilor;

n)executarea lucrărilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevăzuţi de legile fondului funciar.

 

   Persoanele fizice autorizate în categoria B pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:

a)întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor şi proiectelor din domeniul construcţiilor, al urbanismului, al amenajării teritoriului, delimitarea unităţilor-administrativ teritoriale;

b)executarea măsurătorilor necesare realizării sau actualizării sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate;

c)întocmirea documentaţiilor topografice privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii;

d)executarea măsurătorilor şi a lucrărilor tehnice necesare întocmirii documentaţiilor privind exproprierea pentru utilitate publică;

e)proiectarea şi realizarea reţelelor de îndesire pentru lucrări de specialitate;

f)trasarea şi materializarea pe teren a limitelor imobilelor şi a construcţiilor;

g)întocmirea planurilor de amplasament şi delimitare;

h)întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local;

i)întocmirea planurilor parcelare;

j)întocmirea documentaţiilor de scoatere sau reintroducere din circuitul agricol a terenurilor;

k)executarea lucrărilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevăzuţi de legile fondului funciar.

 

  Persoanele fizice autorizate în categoria C pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:

a)întocmirea planurilor de amplasament şi delimitare;

b)întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local;

c)întocmirea planurilor parcelare;

d)întocmirea documentaţiilor de scoatere sau reintroducere din circuitul agricol a terenurilor;

e)executarea lucrărilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevăzuţi de legile fondului funciar.

 

Persoanele fizice autorizate în categoria D pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:

a)executarea şi verificarea, în cadrul procesului de control intern al calităţii, a lucrărilor din categoria A;

b)proiectarea, executarea şi completarea reţelelor geodezice de referinţă;

c)proiectarea şi realizarea lucrărilor de fotogrammetrie.

 

Persoanele fizice autorizate în categoria E

    Pot executa lucrări de specialitate numai la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale la care sunt angajate. Lucrările pe care le pot executa sunt: planuri parcelare, planuri de situaţie pentru studii de prefezabilitate şi/sau fezabilitate şi pentru reţele edilitare locale.

 

Autorizarea persoanelor juridice se solicită şi se acordă astfel:

a) clasa a III-a - pentru categoriile de lucrări B, C;

b) clasa a II-a - pentru categoria de lucrări A;

c) clasa I - pentru categoria de lucrări D;

d) clasa S, clasă specială.

 

        Se autorizează în clasă specială persoane juridice, pentru a executa lucrări de cadastru, de geodezie şi de cartografie în interesul propriu al instituţiei publice/persoanei juridice cu capital majoritar sau parţial de stat şi cu angajaţi proprii. Prin interes propriu se înţelege realizarea lucrărilor de cadastru, de geodezie, de cartografie în folosul angajatorului.

Navigation